ചിങ്ങപ്പുലരി; കൃഷിയുടെ ചരിത്രം

By | Monday August 17th, 2020

SHARE NEWS

 കൃഷിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവിന് കാരണമായി. വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്ന ഇരകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ മനുഷ്യൻ മറ്റ് ആഹാരശീലങ്ങളി ലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതുവരെ പെറുക്കിയും പറിച്ചും തിന്നിരുന്ന ധാന്യങ്ങളും ഫലമൂലാദികളും കൃഷി ചെയ്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അവർ പഠിച്ചു. പുരുഷന്മാർ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫലമൂലാദി കൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. കൃഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യ അറിവും സ്ത്രീകളാണ് സ്വയത്തമാക്കിയത്. കൃഷിയാരംഭിച്ചതോടെ, ഇറച്ചിക്കു മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അവർ പ്രധാനമായും സസ്യാഹാരികളായി. അവരുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയിലും ഇത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി.

പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യൻ കൃഷിരീതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നുവെ ങ്കിലും നവീനശിലായുഗത്തോടു കൂടിയാണ് അത് പ്രചാരത്തിലായത്. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ശിലാനിർമ്മിത ആയുധങ്ങളാണ് ഇതിനു സഹായിച്ചത്. നവീന ശിലായുഗ കാലഘട്ട ത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ പലതരം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടമായി മേയുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് അവർ ആദ്യം വീട്ടുമൃഗങ്ങളാക്കിയത്. ഭാരം വലിക്കാനും കലപ്പയിൽ കെട്ടി ഉഴാനും മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.ആടുകൾ പാൽ തരുമെന്നും ചെമ്മരി യാടുകളുടെ രോമം തണുപ്പുമാറ്റുമെന്നുമുള്ള അറിവുകൾ ഇക്കാലത്താണ് അവർ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നവീനശിലായുഗം കൃഷിയും കൃഷിയോടു ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും വരു ത്തിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമായിത്തീർത്തു.

നവീനശിലായുഗത്തിനു ശേഷം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉയർന്നുവന്ന നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ കാർഷിക വൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൃഷിയെന്നപോലെ കന്നുകാലി വളർത്തലും പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ആദ്യം വ്യാപകമായത്. ഈജിപ്ത്, മെസപ്പെട്ടോമിയ, സിന്ധുനദീതടം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ കാർഷിക വൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈജിപ്ത്, മെസപ്പെട്ടോമിയ, സിന്ധുനദീതടം തുടങ്ങിയ പ്രാചീന നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

വിവിധ കൃഷിരീതികൾ

 

പൂനംകൃഷി

 

ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ കൃഷിരീതിയാണിത്. മനുഷ്യൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായി താമസം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചുള്ള ഈ കൃഷിരീതി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മൂന്നോ നാലോ തവണ കൃഷി ചെയ്ത ശേഷം സ്ഥലംമാറ്റം ചെയ്യും. നെല്ല് കൂടാതെ മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.

 

മുണ്ടകൻ

 

ചിങ്ങമാസാരംഭത്തോടെ രണ്ടാം വിളയായ മുണ്ടകനു വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും. വിത്ത് ഞാറ്റടികളിൽ വിതച്ച് ഒരു മാസം മൂപ്പെത്തുമ്പോൾ ഞാറ് പറിച്ചുനടും. അതിനു മുമ്പ് നിലം

ചാല് ഉഴുത് പച്ചച്ചാണകവും പച്ചിലയും മറ്റും ചേർത്ത് അഴുക്കിയാണ് നിലം ഒരുക്കുക. മകരത്തിലോ കുംഭത്തിലോ മുണ്ടകൻ കൊയ്യാം.

 

വിരിപ്പ്

 

ഒന്നാം വിളയാണ് വിരിപ്പ്. മീനത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മേടത്തിൽ കൃഷിയിറക്കും. മൂപ്പ് കൂടിയ വിത്തിനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നിലം ചാല് (പലതവണ) ഉഴുത് മറിച്ച് കട്ടകൾ ഉടച്ച് പൊടിയാക്കിയാണ് വിത്തിടൽ. ചിങ്ങം, കന്നി മാസങ്ങളിലാണ് കൊയ്ത്ത്.

 

പുഞ്ച

 

ഒന്നാം വിളയാണ് പുഞ്ച. വെള്ളം കിട്ടാൻ സൗകര്യമുള്ള കരയിലും വെള്ളം വറ്റിച്ചു ചതുപ്പു കളിലും പുഞ്ചകൃഷി ഇറക്കാറുണ്ട്. മകരത്തിൽ കൃഷിയിറക്കി മീനത്തിലോ മേടത്തിലോ വിളവെടു ക്കാം. മൂപ്പുകുറഞ്ഞ വിത്തുകളാണ് പുഞ്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാറ് ഞാറ്റടികളിൽ പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് സാധാരണ പുഞ്ചകൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

 

കോൾ

 

കുട്ടനാട് പോലെയുള്ള കായൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കോൾ കൃഷി നടത്തുന്നത്. ചതുപ്പു നിലങ്ങളിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചു ചെയ്യുന്ന കൃഷികൾക്ക് കോൾ പുഞ്ച എന്നാണ് പറയുക. മൂപ്പു കുറഞ്ഞ വിത്തിനങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

 

കൈപ്പാട്

 

കായലിനോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന പാടങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം വാർത്തുകളഞ്ഞ് കൂനകൾ കെട്ടി ചെയ്യുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് ഇത്.

 

പൂത്താടി

 

മലഞ്ചരിവുകളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് പൂത്താടി. ഉപയോഗിക്കുന്ന വിത്തും വളവും വ്യത്യസ്തമാണ്.

 

കൃഷി ആചാരങ്ങൾ

 

വിഷുച്ചാൽപ്പൂട്ട്

 

ഒരു വർഷത്തെ കൃഷി ആരംഭത്തിന്റെ ചടങ്ങാണ് വിഷുച്ചാൽപ്പുട്ട്. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തിനുശേഷം മേടം ഒന്നിന് രാവിലെ പാടത്തിന്റെ വലതു മൂലയിൽ നാളികേരം ഉടച്ച് പൂജ നടത്തി കൊന്നപ്പു ചേർത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കും. അതിനായി കന്നിനെ (കാളകളെ) പൂട്ടുന്നതാണ് വിഷുച്ചാൽപ്പുട്ട്. കാളകളെ കുളിപ്പിച്ച് കുറി തൊടുവിച്ച് കൊമ്പുകളിൽ പൂക്കൾ ചൂടിച്ച് കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ചുനിർത്തിയാണ് ഉഴവ് തുടങ്ങുന്നത്.

 

ഇല്ലംനിറ വല്ലംനിറ

 

കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇല്ലംനിറ വല്ലംനിറ നടത്തുന്നത്. കതിരം തിരിയും വെച്ച് പടിക്കൽ കതിര് തൂക്കും. ആലിലയോടൊപ്പം കതിരുവെച്ച് പത്തായത്തിൽ പതിപ്പിക്കും.

ഉച്ചേര/ഉച്ചാറൽ

 

കൃഷിക്കാലം കഴിയുന്ന മകരമാസത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ കൃഷി കഴിഞ്ഞതായി കരുതിയുള്ള ആചാരം. മൂന്നു ദിവസം പത്തായം തുറക്കുകയോ നെല്ല് എടുക്കുകയോ പണിയായുധങ്ങൾ തൊടുകയോ ചെയ്യില്ല.

 

കതിര്

 

നല്ല വിളവുള്ള പാടത്തുനിന്ന് മുഴുത്ത നെൽക്കതിർ മുറിച്ച് വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ തൂക്കുന്ന ആചാരമാണ് കതിര്, കതിര് ഊരിയെടുത്ത് കാവുകളിലും തറകളിലും അർപ്പിക്കുന്ന കതിര് ഉത്സവം (കതിരോത്സവം) ഇപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട്.

 

പത്താമുദയം

 

മേടമാസത്തിലെ വിഷുസംക്രമത്തോടെയാണ് കേരളീയരുടെ കാർഷിക വർഷാരംഭം. കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ കണികൊണ്ട് പുതിയ വർഷത്തെ കൃഷി തുടങ്ങും. വടക്ക് തുലാം പത്തും തെക്ക് മേടം പത്തുമാണ് പത്താമുദയം. നിലം കുന്നുകൂട്ടി തുടങ്ങുന്നതും വിത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.

 

പൊലി/പൊലിവ്

 

കൊയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊലി. ശുദ്ധിയോടെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പാടത്തുനിന്ന് ആദ്യ കതിർ കൊയ്തെടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്. ആദ്യം വിളക്കിന് മുന്നിലും ശേഷം

വീട്ടിലെ കളത്തിലും കതിര് പൊഴിക്കും.

 

കളം പെരുക്കുക

 

കൊയ്തെടുത്ത കറ്റകൾ അടിച്ചുപൊഴിക്കാൻ മുറ്റം ചാണകം തളിച്ച് മെഴുകുന്ന ചടങ്ങാണ് കളം പെരുക്കൽ. മാവില, കാഞ്ഞിരത്തില എന്നിവ കളത്തിൽ കെട്ടിവയ്ക്കും

 

കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ

 

$ അടയ്ക്ക മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ?

$ അണ്ടിയോടടുക്കുമ്പോളറിയാം മാങ്ങയുടെ പുളി

$ അത്തിപ്പഴം പഴുക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് വായപ്പുണ്ണ്

$ അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക

$ അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല

$ ഇലക്കറിക്ക് മഞ്ഞളരയ്ക്കരുത്

$ എണ്ണത്തിൽ കൂടിയാൽ വണ്ണത്തിൽ കുറയും

$ ഏത്തവാഴയ്ക്ക് ഏത്തമിടണം

$ ഒന്നു ചീഞ്ഞാലേ മറ്റൊന്നിന് വളമാകൂ.

$ കനകം വിളയുന്ന മരമായാലും കരയ്ക്കു ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം

$ കായ്ക്കുന്ന മരത്തിനേ ഏറുകൊള്ളു.

$ കാലത്തേ വിതച്ചാൽ നേരത്തേ കൊയ്യാം

$ കുരുന്നിലെ നുള്ളിയാൽ കോടാലി വേണ്ട

$ കർക്കിടത്തിൽ മഴപെയ്താൽ പത്തായം നിറയും

$ ചിങ്ങത്തിലെ മഴ ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും

$ ഞെട്ടറ്റാൽ അടിയിൽ കാണാം

$ നെല്ലില്‍ പെയ്യുന്ന മഴ പുല്ലിലും പെയ്യും

$ പറനിറയെ പതിരാണെങ്കിലും പാറ്റിനോക്കിയാൽ മണികാണാം.

$ മണ്ണറിഞ്ഞു വളം ചെയ്താൽ കിണ്ണം നിറയെ ചോറുണ്ണാം

$ മണ്ണും പെണ്ണും ഒരു പോലെ

 

ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തളിപറമ്പ് ന്യൂസിന്റേതല്ല. സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വഴി ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീര്‍ത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വ്യക്തികള്‍, മതസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരേയുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്

Send News:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Also Read